01.03.2021 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01.03.2021 TARİHİNDE, BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

     19 Nolu Kararda: Su Basman Kotu: Binaların zemin kat taban döşemesi üst kotu +1,00 m’dir.” hükmünün, Belediyemizin Meri 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planı Notlarına eklenmesi ve Hatay İli Payas İlçesi Payas Belediyesi Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği, mevcudun oy birliği ile kabul edilip onandı.

     20  Nolu Kararda: Belediyemizce geçici hayvan bakımevi alanı olarak kullanılmak üzere hazırlanan, Hatay İli Payas İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Hayvan Barınağı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşüldükten sonra, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, Meclisimizde tekrar görüşülmesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     21 Nolu Kararda: Hurda karşılığı yöntemi ile yıkımı yapılacak olan, Hatay İli Payas İlçesi Yakacık Mahallesi 123 parsel içerisinde bulunan 2 (İki) adet binanın yıktırılması işi ile ilgili olarak, tüm işlemlerin yapılmasında Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi hususu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.    

     22  Nolu Kararda: İlçemizde devam eden, inşaat aşamasında olan ve yeni inşaata başlanacak yapıların çatı arası piyeslerin tekdüze bir disiplin içerisinde imal edilmesi için hazırlanan, Payas Belediyesi Çatı Arası Piyes Yapım Esaslarının, Belediyemiz İmar Komisyonunda görüşülmesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     23  Nolu Kararda: İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına ait Payas Kalesi’nin turizme kazandırılması amacıyla, çevre düzenlemesi kapsamında, peyzaj projelerinin İdaremiz tarafından hazırlatılabilmesi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol yapılması ve bu konuda Payas Belediye Başkanı Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     24  Nolu Kararda: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce hazırlanan, Evsel Katı Atık Tarife Raporu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     25 Nolu Kararda: Gençlik Merkezi Yapımı Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980-5039 No’lu hesaba, Şubat Ayı’nda yapılan toplam 14.925,00-TL.’lik bağışlar, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     26  Nolu Kararda: Sanayi Camii Yapımı Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980-5032 No’lu hesaba, Şubat Ayı’nda yapılan toplam 7.250,00-TL.’lik bağış, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     27  Nolu Kararda: 2021 Yılı asansör periyodik kontrol ücretleri, Asansör Periyodik Yönetmeliği kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan tavan ücreti üzerinden %10 idare payı olmak üzere; 1-5 durak sayılı asansörler için KDV hariç 458,00-TL., 6-10 durak sayılı asansörler için KDV hariç 539,00-TL., 11-15 durak sayılı asansörler için KDV hariç 646,00-TL., 16-20 durak sayılı asansörler için KDV hariç 754,00-TL., 21-25 durak sayılı asansörler için KDV hariç 862,00-TL., 26-30 durak sayılı asansörler için KDV hariç 970,00-TL., 30 ve üzeri durak sayılı asansörler için KDV hariç 1.347,00-TL. olarak uygulanması ve aynı yönetmeliğin 23. Maddesinin 2. Fırkası kapsamında asansörlerin ilk tescil öncesi muayene ücretleri, yukarıda durak sayısına göre tarifelendirilen ücretlerin üç katı olarak uygulanması, mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 


     28  Nolu Kararda: Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan Fen İşleri Müdürlüğü AYKOME Biriminin çalışma yönetmeliğinin, söz konusu birimin kurulması sebebiyle değişen Fen İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin kabulü ve 2021 Yılı içerisinde altyapı ruhsatı düzenlenmesinde kullanılacak olan Zemin Açma Bedeli Ücret Tarifesi ile Sabit ve Mobil Haberleşme Geçiş Hakkı Ücret Tarifesinin belirlenmesi hususunun, Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.