01.02.2021 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01.02.2021 TARİHİNDE, BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

     13 Nolu Kararda: Belediyemizin Meri 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planı notlarına eklenmek üzere “Su Basman Kotu: Binaların zemin kat taban döşemesi üst kotu +1,00 m’dir.” hükmü ile ilgili Hatay İli Payas İlçesi Payas Belediyesi Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin, Belediyemiz İmar Komisyonunda görüşülmesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     14 Nolu Kararda: Belediyemizce geçici hayvan bakımevi alanı kesin izin başvuru dosyasına eklenmek üzere hazırlanan, Hatay İli Payas İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Hayvan Barınağı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin Belediyemiz İmar Komisyonunda görüşülmesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     15  Nolu Kararda: Hatay İli Payas İlçesi Yenişehir Mahallesinde yer alan Akdeniz ve Hayat Sitesinde toplam 9 (Dokuz) adet binanın yıktırılması işi ile ilgili olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, tüm işlemlerin yapılmasında Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi hususu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.    

     16  Nolu Kararda: Zabıta Müdürlüğümüzde fiilen çalışan personellere ödenmekte olan Fazla Çalışma Ücretinin, 01 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, brüt 594,00-TL. olarak belirlenmesi; mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

     17  Nolu Kararda: Ocak Ayı’nda, Gençlik Merkezi Yapımı için yapılan toplam 7.785,00-TL. bağış, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     18  Nolu Kararda: Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması için;  Payas İmar İnş.Tic. ve San. Ltd. Şti tarafından kiraya verilen işletmeler ile Belediyemiz tarafından kiraya verilen işletmelerden, 2020-2021 döneminde kira ödemelerin alınmaması, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.