01.04.2016 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

27 No’lu Karar: Hatay İli Payas İlçesi Karşı Mahalle mevkiinde kain tapuda 518 ada 3 numaralı parsel ve 519 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmazların kamulaştırılmasında, kamu yararı bulunmadığından, Kamulaştırma Kanunu uyarınca anılan parselle ilgili her türlü başvurunun değerlendirilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
    
28 No’lu Karar: İdaremiz tarafından ihalesi yapılan ‘Parke, Duvar ve Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi’ için, İller Bankası A.Ş.’nden KDV dahil 10.065.000,00-TL(On Milyon Altmış Bin Türk Lirası) kredi kullanılması ve kredi ile ilgili gerçekleştirilecek her türlü işlemler için Belediye Başkanımız Bekir ALTAN’a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 
    
29 No’lu Karar: İdaremiz tarafından ihalesi yapılan ‘Belediye Hizmet Binası Yapım İşi’ için İller Bankası A.Ş.’nden KDV dahil 6.000.000,00-TL(Altı Milyon Türk Lirası) kredi kullanılması ve kredi ile ilgili gerçekleştirilecek her türlü işlemler için Belediye Başkanımız Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, Bir çekimser oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
    
30 No’lu Karar: İdaremiz tarafından ihalesi yapılan ‘Gençlik Merkezi Binası Yapım İşi’ için İller Bankası A.Ş.’nden KDV dahil 1.755.000,00-TL(Bir Milyon Yedi Yüz Elli Beş Bin Türk Lirası) kredi kullanılması ve kredi ile ilgili gerçekleştirilecek her türlü işlemler için Belediye Başkanımız Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, Bir çekimser oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
    
31 No’lu Karar: Belediyemiz Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 19 sayılı kararı ile ihdas edilmiş olan 9915 2 adet yardımcı hizmetler Memur kadrosunun Terörle Mücadele Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edileceklere tahsis edilmesi, oy birliği ile kabul edildi.   
    
32 No’lu Karar: Osman SÖNMEZ ve Ekrem KURT Meclis Asil Katip üyeliğine; 
    Uğur GÜL ve Seyfittin ERDEM Meclis Yedek Katip üyeliğine; seçilmişlerdir.
    
33 No’lu Karar Mehmet ARAS Meclis Birinci Başkan Vekilliğine; 
    İrfan ALTUNSOY Meclis İkinci Başkan Vekilliğine seçilmişlerdir.
    
34 No’lu Karar: Mehmet DEDE ve Hasan ÖZ Belediyemiz Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.
    
35 No’lu Karar: Bestami KILINÇ, Osman SÖNMEZ, Hasan DÖNDÜ, Ekrem KURT ve Beşir CANDAN, 1 yıllığına Belediyemiz İmar Komisyonu üyeliğine, oy birliği ile seçilmişlerdir.
    
36 No’lu Karar: Bestami KILINÇ, Mehmet DEDE, Hasan ÖZ, Hasan DÖNDÜ ve Sevim YİĞİT, 1 yıllığına Belediyemiz Bütçe Tetkik Komisyonu üyeliğine, oy birliği ile seçilmişlerdir.
    
37 No’lu Karar: Belediyemiz Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 19 sayılı kararı ile ihdas edilmiş olan 7555 5 adet Memur kadrosu 9. Derecenin iptali, 6515 1 adet Kameraman boş 4. Derece; 7825 2 adet Veri Haz. Ve Kont. İşl. Boş 3. Derece; 7825 2 adet Veri Haz. Ve Kont. İşl. Boş 6. Derece Unvan Kodlu kadro ihdası oy birliği ile kabul edildi.
    
38 No’lu Karar: Zabıta Müdürlüğümüzde fiilen çalışan personellere ödenmekte olan 430 Türk Lirası fazla çalışma ücretinin, kesinleşen 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ”K” cetveline göre 2016 yılı için 430 TL olarak devam edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  
    
39 No’lu Karar: tam zamanlı sözleşmeli olarak, 4.derecenin 1.kademesinde ücret almak üzere 1 adet Kameraman olarak istihdam edilecek olan Sezin ÜÇYILDIZ, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün12.01.2016 tarih ve 3 sırano’lu genelgesi doğrultusunda çalıştırılması oy birliği ile kabul edildi.
    
40 No’lu Karar: T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan hesaba, Mart Ayı’nda yapılan toplam 1.482,35TL bağışların kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
    
41 No’lu Karar: Belediyemiz 2015 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.