04.01.2016 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

1 No’lu Karar: 531 ada 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu bölgede, zemin katların ticari, üst katların konut olacak şekilde imar planı değişikliği yapılması, oy birliği ile kabul edildi.

2 No’lu Karar: Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nin Kuzey Doğusunda yer alan 7361 nolu parselinde içinde yer alan imar adasındaki 5 kat olan yapılaşma koşulunun, Külliyenin siluetine olumsuz etki meydana getireceği göz önünde bulundurularak, 3 kat olarak plan değişikliğinin yapılması ve Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nunda görüşünün alınması, oy birliği ile kabul edildi. 

3 No’lu Karar: Belediyemiz adına tescil görmüş bulunan 7456 numaralı parseldeki 607/5166 hissenin satılması konusunda, Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

4 No’lu Karar: Belediyemizin, hemşerilerimizin medeni müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüttüğü hizmetlerde kullanılan araçların kamu hizmetine tahsisi ve kamu hizmetinde fiilen kullanılması, oy birliği ile kabul edildi.

5 No’lu Karar: Belediyemiz Denetim Komisyonu üyeliklerine Mehmet DEDE, Hasan ÖZ ve Sevim YİĞİT seçilmişlerdir. 

6 No’lu Karar: Belediyemiz Meclisinin 02.05.2014 tarih ve 44 sayılı kararı ile ihdas edilmiş olan 8500 3 adet Mühendis (TH) boş 6. Derecenin iptali, 8500 3 adet Mühendis (TH) boş 1. Derece Unvan Kodlu kadro ihdası; 8400 1 adet Hemşire (SH) boş 9. Derecenin iptali, 8140 1 adet Biolog (SH) Boş 1. Derece Unvan Kodlu kadro ihdası, oy birliği ile kabul edildi.

7 No’lu Karar: Payas Kaymakamlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı, yaşlılık maaşı alan, kimsesi olmayan, bakıma muhtaç kişilerin belirlenerek, bu kişilere evde sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla, Evde Yaşlı Bakım Hizmeti Projesinin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesi, oy birliği ile kabul edildi.           

8 No’lu Karar: Belediyemize ait 7411 numaralı parsel üzerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul binası olması nedeni ile 6183 sayılı kanunun geçici 8. Maddesi uyarınca belediyemize ait vergi borçlarına mahsuben, 1.199.003,40-TL. bedelle Maliye Hazinesine devredilmesi, oy birliği ile kabul edildi. 

9 No’lu Karar: Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olan Taşınır Mal Yönetmeliği, oy birliği ile kabul edildi.

10 No’lu Karar: Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, oy birliği ile kabul edildi.

11 No’lu Karar: Çeşitli kabahatlere ilişkin 2016 Yılında, Belediye Encümeni ve Zabıtası tarafından uygulanacak idari para cezalarının, 10.11.2015 tarih ve 29528 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, 2015 yılı yeniden değerleme oranı olan %5,58 olarak artırılması, oy birliği ile kabul edildi.

12 No’lu Karar: Zabıta Müdürlüğümüzde fiilen çalışan ve 403 Türk Lirası olarak personellere ödenmekte olan aylık fazla çalışma ücretinin 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 01.01.2016-31.03.2016 dönemi için %6,8 oranında artırılarak 430 Türk Lirası olarak belirlenmesi, oy birliği ile kabul edildi. 

13 No’lu Karar: Kısmi zamanlıSözleşmeli Personel sözleşmesinin 2016 Yılı’nda da devam etmesi ve ücretinin ise Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce, 03.07.2015 tarih ve 2799889.010.06.02/6235 sayılı ve kısmi avukatlık ücreti olan miktar olarak belirlenmesi, oy birliği ile kabul edildi. 

14 No’lu Karar: Belediyemizde sözleşmeli personel olarak görev yapan personellerin 2016 Yılı’nda da çalıştırılması, ayrıca tespit edilen yeni sözleşmeli personellerin 2016 Yılında çalıştırılmasına oy birliği ile karar verildi.