30.05.2024 Tarihli Payas İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı

İlçemiz sınırlarında bulunan Payas Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarih ve 61 sayılı kararı ve
Hatay Büyük Belediye Meclisinin 08/09/2021 tarih ve 225 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli O36-
A-25-C-3-C , numaralı imar paftasında yer alan, Yakacık 803 , 804 , İ1 , İ2 , İ3 , İ4 , İ5 , İ6 , İ7 no’lu
taşınmazların bulunduğu bölgede uygulama şartlarının oluştuğundan dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun
18. Maddesine ve yürürlükte olan Yönetmeliğin 9. ve 10. Maddesine göre arsa ve arazi düzenlemesi
yapılacak sahanın’’ düzenleme sahası’’ olarak tespit edilerek: 3194 sayılı İmar Kanunun 19. Maddesi ve
yürürlükteki uygulama yönetmeliğinin 17 ve 25. Maddelerine göre parselasyon planı, tescile esas dağıtım
cetvelleri ve düzenleme işlerine ait diğer belgelerin onayına ve 1 ay (30 gün) süreyle askıya çıkartılması
hususunda gereğini arz/rica ederim.