DUYURU


GÖRÜŞ, ÖNERİ VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik," 27 Ekim 2010 tarihinde ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik, ilgili kuruluşlara, birliklere, yönetimlere, idarelere ve yöneticilere yetki ve görevler vermiş, yükümlülükler getirmiştir.

Ayrıca, yönetmeliğin 23. maddesinde, "2872 sayılı Çevre Kanunu"nun 11. maddesinde belirtilen idarelerce ve Belediye Meclisince, Atık Su ve Evsel Katı Atık Tarife Ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması gerektiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda, ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiği, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığı, geçmiş yıllardaki maliyetler, planlanan yatırım programı ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanması gerektiği belirtilmiştir.

Bu nedenle; Payas Belediyesi Katı Atık İdaresi olarak, 2024 Yılı Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili raporumuzu hazırladık. Halkımızın, kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel şirketlerin görüşlerini almak ve bilgilendirmek için, belirtilen tarih ve saatte bir toplantı gerçekleştirilecektir.

Program: 
12/02/2024 tarihinde  Saat: 10:00 'da Payas Belediyesi Meclis Salonunda