13.12.2023 Tarihli Payas İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı

Sayı     :  78106151-754-21671 13.12.2023
Konu   :  İlan Hk.

 

DAĞITIM YERLERİNE


5609 sayılı Kanundan önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre oluşturulan ve 5609 sayılı Kanunla anılan Kanun hükümleri uyarınca başlatılmış veya planlanmış iş ve işlemleri, bu işlere ilişkin her türlü hak, yetki ve görevleri, alacak, borç ve mükellefiyetleri TOKİ(Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) ye devredilen Hatay İli, Payas İlçesi, Payas Gecekondu Önleme Bölgesinde bulunan ve TOKİ(Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) mülkiyetindeki 3.568,54 m² yüzölçümlü 119 ada, 1 parselin imar planında "Kültürel Tesis Alanı"nda kaldığı yine bahse konu taşınmaz üzerinde Resmi Kurum Alanı (Jandarma Karakolu Alanı) olarak yapılaşma koşulu olacak şekilde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Belediyemiz tarafından onaylanması Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 01.12.2023 tarih ve 522296 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.
Bu bağlamda, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21. Maddesinde “Nazım ve uygulama imar planları gerekli görülmesi halinde eş zamanlı olarak hazırlanabilir. Nazım imar planı kesinleşmeden uygulama imar planı onaylanamaz. Ancak, onay yetkisinin aynı idarede bulunması halinde nazım ve uygulama imar planları eş zamanlı olarak onaylanabilir.” Hükmü doğrultusunda Belediyemiz  Meclisi tarafından İmar Komisyonuna havale edilen  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar Komisyonu tarafından onaylanmış olup ; komisyon raporu  Belediyemiz Meclisinde görüşülerek kabul edilmiştir. 
       Mekansal Planlar İmar Yönetmeliği ilgili hükümler doğrultusunda Belediyemiz ilan panosunda ve web sayfasında 1 (bir) ay süreli olarak ilan edilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim.