10.11.2023 Tarihli Payas İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı

İlçemiz sınırlarında bulunan Payas Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarih ve 61 sayılı kararı ve Hatay Büyük Belediye Meclisinin 08/09/2021 tarih ve 225 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli O36-D-25-B-4-A numaralı imar paftasında yer alan, Yakacık tapulaması 774 , Çağlalık 22,344 ve 418 no'lu taşınmazların bulunduğu bölgede uygulama şartlarının oluştuğundan dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve yürürlükte olan Yönetmeliğin 9. ve 10. Maddesine göre arsa ve arazi düzenlemesi yapılacak sahanın '' düzenleme sahası '' olarak tespit edilerek:3194 sayılı İmar Kanunun 19 . Maddesi ve yürürlükteki uygulama yönetmeliğinin 17. ve 25. Maddelerine göre parselasyon planı, tescile esas dağıtım cetvelleri ve düzenleme işlerine ait diğer belgelerin 1 ay (30 gün) süreyle askıya çıkartılması ve Belediyemiz internet sayfasında yayınlanmasını arz/rica ederim.