İlan Hk. Payas Belediye Başkanlığı Payas İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İlçemiz sınırlarında bulunan Payas Belediye Meclisi'nin 01/07/2021 tarih ve 61 sayılı kararı ve Hatay Büyük Belediye Meclisinin 08/09/2021 tarih ve 225 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli O36-D-05-B-4-C numaralı imar paftasında yer alan, Sincan tapulaması 130(ayırma çapı), 138(ayırma çapı), 139,140,143 (ayırma çapı), 147, İ1,İ2,İ3,İ4 no'lu taşınmazların bulunduğu bölgede uygulama şartlarının oluştuğundan dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve yürürlükte olan Yönetmeliğin 9. ve 10. Maddesine göre arsa ve arazi düzenlemesi yapılacak sahanın ''düzenleme sahası'' olarak tespit edilerek: 3194 sayılı İmar Kanunun 19. Maddesi ve yürürlükteki uygulama yönetmeliğinin 17 ve 25. Maddelerine göre parselasyon planı, tescile esas dağıtım cetvelleri ve düzenleme işlerine ait diğer belgelerin onayına ve 1 ay (30 gün) süreyle askıya çıkartılması , Belediyemiz internet sayfasında ilan edilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz/rica ederim.